Page 9 - WOLUMAG-10-2021
P. 9

DOSSIER VAN DE MAAND
                                          DOSSIER VAN DE MAAND    9 9


    VOOR EEN MEER INCLUSIEVE SAMENLEVING
    Eind 2019 nam Sint-Pieters-Woluwe voor de legislatuur 2018-2024 een gemeentelijk hand-
    vest aan voor de inclusie van personen met een beperking. Dit bepaalt alle acties ten gunste
    van een inclusieve samenleving. De naleving van de punten van dit handvest zal ook als basis
    dienen voor de evaluatie van onze gemeente, met het oog op het opnieuw verkrijgen het label
    Handycity in 2024. In dit dossier maken wij de balans op van wat er rond inclusie is gebeurd,
    wat er aan de gang is en wat er nog moet komen, op tal van gebieden van het openbare leven.

    ONDERWIJS
    - Sinds 2020 is de school van Stokkel de eerste
    in onze gemeente die volledig toegankelijk is
    voor kinderen met een handicap. Er is een traplift
    geïnstalleerd zodat een jongetje in een rolstoel in
    de klaslokalen kan komen. Op de benedenverdie-
    ping zijn ook toegankelijke sanitaire voorzieningen
    geïnstalleerd.

    - Onze plaatselijke school van Mooi-Bos (spe-
    ciaal onderwijs type 8) organiseert sinds sep-
    tember 2010 integraties. Het is een partner van
    7 gewone scholen, wat neerkomt op 70 integra-
    ties. Concreet worden leerlingen met leermoei-
    lijkheden in het reguliere onderwijs begeleid door
    leden van het pedagogisch en paramedisch team
    van Mooi-Bos.    WERKGELEGENHEID
    In 2021 telt het gemeentebestuur 2,9% werknemers met een handicap onder zijn personeel. Dit is
    een goede vooruitgang aangezien wij aan het begin van het mandaat met 1,7% zijn begonnen. Voor het
    eerst heeft onze gemeente ook het door het Gewest vastgestelde quotum van 2,5% overschre-
    den. Voorts werd een bewustmakingsopleiding georganiseerd voor het personeel dat werkt met colle-
    ga’s met een beperking (doofheid, ernstige diabetes, enz.).

    ADVIES/BEWUSTMAKING
    - De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft sinds 2002 een
    Adviesraad voor Personen met een Handicap (APH),
    die adviezen en aanbevelingen brengt over overheidspro-
    jecten rond personen met een handicap. Tijdens dit man-
    daat is de raad nieuw leven ingeblazen en zijn er nieuwe
    leden bijgekomen (nu 12 verenigingen en burgers met een
    handicap). De raad en de gemeente werken volgens een
    nieuwe dynamiek van co-constructie van projecten en
    de follow-upvergaderingen zijn veel regelmatiger.
    - Eind 2019 heeft het personeel van het gemeentebes-
    tuur dat in contact staat met de burgers een opleiding
    gekregen om mensen met een handicap beter te ontha-
    len.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14