Page 4 - WOLUMAG-10-2021
P. 4

4   WOORD VAN DE BURGEMEESTER
    DAMES BLANCHES: A BALANCED              WITTE VROUWEN: EEN EVENWICHTIG
    ECO-NEIGHBOURHOOD PROJECT              ECOWIJKPROJECT

    I am satisfied, yes, and so are the aldermen and women of the College.  Ik ben tevreden, ja, en de schepenen van het College ook. Voor het eerst in
    For the first time in more than 40 years, the Region, via the Secretary  meer dan 40 jaar heeft het Gewest, via de Staatssecretaris voor Huisvesting
    of State for Housing and the Housing Company of the Brussels-Capital  en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), geluisterd
    Region (SLRB), has listened to the municipality, its demands and expec- naar de gemeente, haar eisen en verwachtingen, en rekening gehouden met
    tations, and has taken into account the guidelines set by the municipa- de richtlijnen die de gemeente - na het overleg met de omwonenden - heeft
    lity - following the consultation process with the local residents - in its  opgesteld voor haar woningbouwproject op het domein Witte Vrouwen. Het
    housing development project on the Dames Blanches field. The memo- memorandum van overeenstemming houdt zich aan meer dan 90% van de
    randum of understanding respects more than 90% of the guidelines that  richtsnoeren die wij zelf hebben vastgesteld. Wat de dichtheid, de omvang,
    we set ourselves. In terms of density, size, mobility, mix, consultation  de mobiliteit, de mix, het overleg met de omwonenden, enz. betreft, heeft
    with local residents, etc., the Region has shown itself to be positive, with  het Gewest zich positief opgesteld, met de wil om een dialoog aan te gaan in
    a desire to engage in dialogue rather than force its way through. This is  plaats van zich op te dringen. Dit is onverwacht en onverhoopt!
    unexpected and unhoped-for!
                               • Een model-ecowijk van de 21e eeuw met 200 woningen op een terrein
     • A 21st century model eco-neighbourhood of 200 dwellings on a 9.3  van 9,3 hectare, hoofdzakelijk eengezinswoningen, waarvan 120 sociale
      hectare site,, mainly single-family homes, including 120 social housing  woningen en 80 koopwoningen, met een dichtheid die gelijk is aan die van de
      units and 80 purchased units, with a density equal to that of the neighbou- aangrenzende wijken: 0,44 tegen 0,54 in Sint-Aleidis en 0,43 in de oude wijk
      ring districts: 0.44 for 0.54 in Sainte-Alix and 0.43 in the old Joli-Bois  Mooi-Bos
      district                     • 54% van de bebouwde oppervlakte/46% van de groene ruimte voorbe-
     • 54% of the land built/46% of green spaces reserved for collective acti- houden voor collectieve activiteiten (stadsmoestuinen, culturele activiteiten,
      vities (urban vegetable gardens, cultural activities, etc.) enz.)
     • Priority for the municipality to buy back the 46% of collective «green»  • Prioriteit voor de gemeente om de 46% collectieve “groene” ruimten terug
      spaces (after the 15-year leasehold)        te kopen (na de erfpacht van 15 jaar)
     • Specific land use plans (PPAS) maintained    • BBP gehandhaafd
     • Full mobility study               • Volledige mobiliteitsstudie
     • Sewage, drainage and water recovery pond     • Vijver voor afvalwater, drainage en waterterugwinning
     • No businesses to prioritise those in Sainte-Alix • Geen handelszaken om zo voorrang te geven aan die in Sint-Aleidis
     • Organisation of a popular consultation      • Organisatie van een volksraadpleging
    All this is set out in black and white in the draft agreement with the SLRB. This  Dit alles staat zwart op wit in de ontwerp-overeenkomst met de BGHM. Dit project
    project is therefore a good project, a fair and balanced project. We should  is dus een goed project, een eerlijk en evenwichtig project. We moeten altijd in
    always bear in mind that this land does not belong to the municipality and  gedachten houden dat deze grond niet van de gemeente is en dat het bouw-
    that it is buildable. The SLRB could have brandished the land-use plan (PAD)  grond is. De BGHM had met het RPA (Richtplan van Aanleg) kunnen zwaaien of
    or repealed the specific land use plan (PPAS) and overruled the municipality  het BBP kunnen intrekken en de gemeente kunnen afwijzen, indien de gewestelijke
    if the regional authorities had considered that our demands were unheard. It  autoriteiten van mening waren geweest dat onze eisen niet werden gehoord. Het gaf
    preferred to listen to us, to hear us and to discuss rather than to force its way  er de voorkeur aan naar ons te luisteren, ons te horen en in dialoog te gaan in plaats
    through. In 40 years, after pharaonic projects of 1,000 dwellings, then 600 to 700  van haar zin door te drijven. In 40 jaar, na faraonische projecten van 1.000 woningen,
    dwellings, then 348 to 424 (the latest Master Plan 2017), this is the first time  toen 600 tot 700 woningen, toen 348 tot 424 (het laatste Masterplan 2017), is dit de
    we have felt respected.               eerste keer dat we ons gerespecteerd voelen.
    Things would, of course, have been very different if the land had been municipal  De zaken zouden natuurlijk heel anders zijn gelopen als de grond gemeentelijk bezit
    property. As this is not the case, I do not see how we can do better on this  was geweest. Aangezien dit niet het geval is, zie ik niet in hoe we het beter kun-
    regional land, which does not belong to the municipality, while 49,000 house- nen doen op deze gewestelijke grond, die niet aan de gemeente toebehoort,
    holds are in demand for housing in the Brussels Region. terwijl 49.000 gezinnen in het Brussels Gewest behoefte hebben aan huis-
                               vesting.
    I understand the sceptics, I hear the fears and doubts, I read the criticism. I
    simply want to try to reassure them. Our municipality belongs to a region of  Ik begrijp de sceptici, ik hoor de angsten en twijfels, ik lees de kritiek. Ik wil gewoon
    19 municipalities. We do not live in an enclave but in an open, rich, diverse,  proberen om hen gerust te stellen. Onze gemeente behoort tot een Gewest van 19
    multicultural Region. The municipality must and wants to do its part by  gemeenten. Wij leven niet in een enclave maar in een open, rijk, divers, multicul-
    respecting the quality of life that makes Woluwe-Saint-Pierre so rich..  tureel gewest. De gemeente moet en wil haar deel doen, met respect voor de
    But in its own way: and this agreement reflects that. Today, the sword  levenskwaliteit die Sint-Pieters-Woluwe zo rijk maakt.. Maar op haar eigen
    of Damocles that has threatened our neighbourhoods for so many years  manier: en deze overeenkomst weerspiegelt dat. Vandaag kan het zwaard
    can finally be put away. Such an acceptable proposal will not come up again.  van Damocles dat onze wijken zovele jaren heeft bedreigd, eindelijk wor-
    Let’s seize this opportunity together rather than opposing each other against all  den weggeborgen. Zo’n aanvaardbaar voorstel komt er niet meer. Laten we samen
    odds and let’s work hand in hand on the exemplary construction of this  deze kans grijpen in plaats van elkaar tegen te werken en laten we hand in hand
    sustainable eco-neighbourhood of the Dames Blanches.  werken aan de voorbeeldige bouw van deze duurzame ecowijk van de Witte
                               Vrouwen.
    Finally, I repeat, the popular consultation will take place when the overall
    project is completed. And then we will still have the right to make our voice  Tenslotte, herhaal ik dat de volksraadpleging zal plaatsvinden wanneer het
    heard.                        gehele project is voltooid. En dan zullen we nog steeds het recht hebben om onze
    Ladies and gentlemen, the College and I will defend this project. So please do  stem te laten horen.
    not hesitate to come back to us, to contact us for any information or questions  Dames en heren, het college en ik zullen dit project verdedigen. Aarzel dus niet om
    you may have.                    ons te contacteren voor alle informatie of vragen die u zou kunnen hebben.
    I am already committed to informing you of all the developments in the project,  Ik heb reeds toegezegd u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen van het
    particularly with regard to the mobility study and the public consultation. You  project, met name wat betreft de mobiliteitsstudie en de openbare raadpleging. Alle
    will find all the latest information about the Dames Blanches field on our website:  actuele informatie over het Witte- Vrouwen-veld vindt u op onze website: https://
    https://www.woluwe1150.be/en/municipal-services/logement/dames-blanches/  www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/huisvesting/witte-vrouwen/
    Your Mayor
    Benoît Cerexhe                    Uw Burgemeester
                               Benoît Cerexhe
   1   2   3   4   5   6   7   8   9