Page 11 - WOLUMAG-10-2021
P. 11

DOSSIER VAN DE MAAND
                                          DOSSIER VAN DE MAAND   11 11


    ANIMATIE VOOR GEZINNEN/KINDEREN            VRIJE TIJD/CULTUUR
    - De afgelopen twee jaar heeft het Festiwhalll, een  - Onze plaatselijke non-profitorganisatie Zon der Immer
    cultureel evenement in Sint-Pieters-Woluwe, zich toeges- Jongen, die vrijetijdsactiviteiten voor senioren orga-
    pitst op inclusie. Er wordt bijzondere aandacht besteed  niseert, heeft in haar programma voor 2021-2022 spe-
    aan beperkingen, zowel in de programmering (bezoek  cifieke bewegwijzering opgenomen om activiteiten
    van Pascal Duquenne, aanwezigheid van meer verenigin- en uitstapjes die toegankelijk zijn voor PBM’s en PMH’s
    gen in het dorp dit jaar), als in de toegankelijkheid van  beter onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie
    de site, of zelfs bij het opstellen van het programma  kunt u contact opnemen met Isabelle Peeters, STJ-coör-
    (vertaald in braille met de hulp van de vereniging EQLA).  dinator: 02/773.05.32 - stj@woluwe1150.be
    De editie 2021 vond plaats op 12 september en was een  - Op 28 en 29 oktober 2021 zullen in ons cultureel cen-
    groot succes (zie de foto’s op pagina 28).      trum Whalll de vertoningen plaatsvinden van “The Ex-
    - Eind 2021 wordt de speeltuin van Bemel gerenoveerd.  traordinary Film Festival”, dat een bezinning voorstelt
    Het project omvat ook het toegankelijk maken van het ge- over het beeld van personen met een handicap, in hun
    bied voor rolstoelgebruikers. In 2022 zal de speelplaats  realiteiten en capaciteiten, ver van de gebruikelijke clichés.
    van de Vriendschapswijk gerenoveerd worden. Er zal  De “all public”-voorstellingen presenteren een selectie
    een speelplaats worden ingericht die toegankelijk is  van de beste kortfilms die tijdens het festival in Namen
    voor kinderen in een rolstoel, en de paden zullen volle- van 10 tot 14 november 2021 te zien zullen zijn. Informa-
    dig toegankelijk worden gemaakt.           tie en reserveringen via www.whalll.be of 02/435.59.99.
    - Een burgerinitiatief dat lof verdient: Véronique Visconti,  - Al onze evenementen worden geleidelijk volledig toe-
    de moeder van een autistisch kind van 22 jaar, heeft Life  gankelijk gemaakt: er wordt bijzondere aandacht besteed
    Cover gecreëerd, een felgekleurd etui voor gebruik door  aan paden en bewegwijzering, aangepaste toiletten, enz.
    de hulpdiensten in geval van een ongeval/ziekte. Het
    bevat een kaart met informatie over de handicap van de
    betrokkene, medische gegevens en een lijst van familie-
    leden waarmee in geval van nood contact kan worden
    opgenomen. De Life Cover kan overal worden beves-
    tigd met velcro: rugzak, fietsframe, autogordel, enz. Meer
    informatie op www.lifecover.be

    HUISVESTING
    - Twee toekomstige woonprojecten zullen woningen
    omvatten die toegankelijk zijn voor mensen met een han-
    dicap: 5% toegankelijke woningen in de Witte Vrouwen
    en 2 woningen voor mensen met beperkte mobiliteit/PMH
    in de François Gaystraat.               VERVOER
    - De sociale huisvestingsmaatschappij Le Relais is van  Onze gemeente is al enkele jaren bezig met de uitbreiding
    plan het beheer over te nemen van 65 intergenerationele  van de Wolubus, een sociale taxidienst voor 65-plus-
    woningen, die alle toegankelijk zullen zijn voor personen  sers die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Dit najaar
    met een handicap.et tous accessibles aux PMR/PSH.   wordt een nieuwe dienst aangeboden: senioren kun-
                               nen voortaan één keer per maand gebruik maken van de
    Meer informatie                    Wolubus om naar een voorstelling in de Whalll te gaan.
    Wenst u op de hoogte te blijven van inclusieve initia- Deze “culturele Wolubus” voldoet dus aan een vraag naar
    tieven, lid te worden van de APH of informatie te ver- vrijetijdsbesteding in de avond. Bovendien zal de dienst
    krijgen in verband met beperkingen? Neem contact  volgend jaar een vierde voertuig aanschaffen. De moge-
    op met onze dienst sociale zaken: 02/773.05.60 of  lijkheid om het toegankelijk te maken voor mensen met
    affaires.sociales@woluwe1150.be            een ernstige handicap wordt bestudeerd. Om een rit met
  Wist u dat?                        de Wolubus te boeken of informatie over de dienst te ver-
                               krijgen, kunt u bellen naar 0498/588.022 of 02/773.07.45,
                               maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur.
    INCLUSIE VS INTEGRATIE
                                 Integratie          Inclusie
    Integratie is de aanpassing van zogenaamd “andere”
    individuen aan een zogenaamd “normaal” systeem. In in-
    clusie vinden gelijkheid en verschil hun plaats, diversiteit
    is de norm. Het is dus de maatschappij die zich aan het
    individu aanpast en niet omgekeerd.
    PMH/PBM
    De afkorting PMH staat voor personen met een handi-
    cap. PBM staat voor personen met beperkte mobiliteit
    (een meer algemene term die ook senioren, ouders met
    kinderwagens, enz. omvat).
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16