Page 10 - WOLUMAG-10-2021
P. 10

10   DOSSIER VAN DE MAAND


    SPORT                        TOEGANKELIJKHEID VAN OPENBARE GEBOUWEN
    Onze gemeente is echt koploper op het gebied van han- Sinds het begin van het mandaat zijn talrijke verbeterin-
    disport en telt niet minder dan 4 inclusieve sportclubs:  gen aangebracht om de toegankelijkheid van openbare
                               gebouwen te bevorderen:
    - De TC les Eglantiers (tennis) heeft een afdeling han- - Sportcentrum Sportcity: installatie van een grotere, aan
    ditennis ontwikkeld die steeds meer succes kent, zowel  rolstoelen aangepaste liftschacht, verbetering van de lift
    in de topsport als in de vrijetijdssport (lessen rolstoelten- waardoor mensen met een handicap in het water kun-
    nis). Het succes van de club was ook een aanmoediging  nen komen, toevoeging van een deur met automatische
    om Sportcity toegankelijker te maken (zie het deel over  opening in de buurt van de parkeerplaatsen voor men-
    de toegankelijkheid van openbare gebouwen).     sen met een handicap, inrichting van een toegankelijke
    - De twee hockeyclubs, l’Orée en l’Ombrage, hebben  kleedkamer.
    in 2016 handisportafdelingen opgezet. Er worden regel- - Installatie van toegankelijke sanitaire voorzieningen
    matig voor iedereen toegankelijke handhockeytrainingen  in het cultureel centrum, in de stallen van het Gemeen-
    gehouden onder leiding van gespecialiseerde opvoeders  schapscentrum van Crousse, in de scholen van Stokkel,
    die door vrijwilligers worden begeleid.       Centrum en Vogelzang.
    - De Europese schermcirkel van Brussel organiseert  - Comédie Claude Volter: bouw van een gelijkvloerse
    voor iedereen toegankelijke trainingen en rust zich gelei- ingang om het theater toegankelijk te maken.
    delijk uit met materiaal dat is aangepast aan alle soorten  - School van Stokkel volledig toegankelijk (zie onderwijs).
    handicaps.                      - Crèche van Vogelzang: een liftschacht is gepland om
                               het gebouw toegankelijk te maken indien nodig.
                               Alle eerstelijnsdiensten zijn nu toegankelijk voor personen
                               met beperkte mobiliteit: het gemeentehuis (met uitzon-
                               dering van de bovenste verdieping, die geen eersteli-
                               jnsdiensten heeft), de 4 gemeentelijke bibliotheken, het
                               cultureel centrum, de mediatheek, het politiebureau en 8
                               van de 9 gemeentelijke kinderdagverblijven.
                    KUNST
                    Onze gemeente krijgt binnenkort een eigen sculptuur, “L’Escalier”, dat handi-
                    cap een plaats geeft in de openbare ruimte. Het is gemaakt door kunstenaars
                    uit onze gemeente, Cleon Angelo en Bénédicte Gastout. Dit beeldhouwwerk werd
                    bekroond met de Lievelingsprijs van de vzw Prométhéa en het collectief Bruoc-
                    sella, ter waarde van 8.000 euro. “L’Escalier” symboliseert zowel toegankelijkheid
                    als ontoegankelijkheid. Het vertegenwoordigt zowel de zoektocht naar de opgang
                    naar de verbetering van de levenskwaliteit van personen met een handicap als de
                    afdaling naar een “diepere zelf”, op zoek naar persoonlijke veerkracht. Het werk is
                    dus een uitnodiging om zichzelf beter te leren kennen en te aanvaarden. De exacte
                    locatie van het beeld wordt in de komende weken bepaald.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15