Page 4 - WOLUMAG-09-2021
P. 4

4   WOORD VAN DE BURGEMEESTER

    S O L I D A R I T Y                 S O L I D A R I T E I T


    July sixteenth, 2021, for 48 hours, unprecedented precipitation has continuously  Zestien juli 2021, al 48 uur geleden wordt België, en meer bepaald de provincies
    hit Belgium and more particularly the provinces of Liège and Namur. Colossal  Luik en Namen, onophoudelijk geteisterd door een nooit geziene regenval. Er is een
    damage appears in broad daylight causing too many deaths and leaving thou- kolossale schade aangericht waarbij te veel mensen om het leven zijn gekomen en
    sands of families without a home: torn up, destroyed, washed away, uninhabi- duizenden gezinnen zonder huis zijn achtergebleven: weggerukt, verwoest, wegges-
    table, etc. Nothing is left! The images are unbelievable, on the ground the reality  poeld, onbewoonbaar, enz. Er blijft niks van over! De beelden zijn ongelooflijk en de
    is hard to bear. Woluwe-Saint-Pierre, like most of the municipalities spared,  realiteit ter plaatse is nauwelijks houdbaar. Zoals de meeste gemeenten die werden
    wants to act, help, support. The momentum of solidarity materializes quickly  gespaard, wou Sint-Pieters-Woluwe in actie komen, helpen, ondersteunen. De golf
    and effectively. Municipal agents, citizens, volunteers will lend a hand to the  van solidariteit kreeg snel en efficiënt vorm. Gemeentelijke actoren, burgers en vrij-
    municipality of Trooz (Chaudfontaine) for ten days. A small stone in an ocean  willigers boden gedurende een tiental dagen de gemeente Trooz (Chaudfontaine) de
    of desolation but a small stone which, like vaccination, was an indispensable  helpende hand. Een kleine steen in een zee van verlatenheid, maar die net als bij de
    act of solidarity.                  vaccinatie een essentiële daad van solidariteit was.
    «Working for the common good, for the community» is what our public admi- «Werken voor het algemeen belang, voor de gemeenschap» is wat ons openbaar
    nistration does day after day. Despite this, we sometimes have the feeling that  bestuur dag na dag doet. Desondanks hebben we soms het gevoel dat deze termen
    these terms are now only reserved for citizen, association or private initiatives.  nu alleen nog voorbehouden zijn aan burger-, verenigings- of particuliere initiatie-
    However, a democratic political project in Belgium does not exist without these  ven. Een democratisch politiek project in België kan echter niet bestaan zonder deze
    elementary notions: solidarity, responsibility, fraternity. Our job, my job, is to  basisnoties: solidariteit, verantwoordelijkheid, broederlijkheid. Onze taak, mijn
    be at your service on a daily basis and to have projects for the com- taak, is u dagelijks van dienst te zijn en projecten voor de gemeenschap
    munity.                       op de voorgrond te plaatsen.
    The successive crises that we have been experiencing for 5 years - attacks, health  De rampen die zich de voorbij 5 jaar hebben opgevolgd - aanslagen, de gezondheid-
    crisis, floods - nevertheless demonstrate how essential it is to unite to over- scrisis, overstromingen - tonen aan hoe essentieel het is dat wij ons verenigen
    come the pitfalls of an increasingly hostile environment. And that’s what  om de valkuilen van een steeds vijandigere omgeving te overwinnen. En
    we do, what you do. In each situation, Woluwe-Saint-Pierre, whether through its  dat is wat wij doen, wat jij doet. In elke situatie heeft Sint-Pieters-Woluwe, via haar
    administration, its inhabitants or its associations, has presented itself in a united  administratie, zijn inwoners of zijn verenigingen, blijk gegeven van solidariteit tege-
    manner in the face of adversity.           nover tegenspoed.
    Ultimately, this resulted in donations and direct aid to flood victims; by making
    thousands of masks when Belgium did not have any; by meals prepared for  In de praktijk werd dit vertaald in donaties en rechtstreekse hulp aan de slachtoffers
    health professionals when they were overwhelmed; by your ability to adapt your  van de overstromingen; in het vervaardigen van duizenden maskers toen België er
    lives according to the circumstances; by your adherence to vaccination which  geen had; in het bereiden van maaltijden voor de gezondheidswerkers toen ze overs-
    allows our municipality to have the lowest infection rate in the Brussels Region,  telpt werden; in uw bereidheid om uw leven aan te passen aan de omstandigheden;
    etc.                         in uw bereidheid zich te laten vaccineren waardoor onze gemeente het laagste bes-
                               mettingspercentage van het Brussels Gewest telt, enz.
    Dozens of other examples exist.
    So «yes», hats off and thank you for the responsible solidarity that you demons- Er bestaan tientallen andere voorbeelden.
    trate, trial after trial. Every day I see how lucky I am to be your mayor.  Dus «ja», petje af en bedankt voor de solidariteit die u getoond heeft, uitdaging na
                               uitdaging. Elke dag koester ik het geluk jullie burgemeester te mogen zijn.
    Now we must not forget, and continue on this path. In this month of September,
    our children return to school where, apart from pure knowledge, learning values  Nu blijft het aan ons om deze weg verder te blijven volgen. Deze maand september
    is essential. Human values of respect and mutual aid which will have  gaan onze kinderen opnieuw naar school, waar naast het verwerven van pure kennis
    more and more meaning and importance in the years to come. ook het leren van waarden als respect en behulpzaamheid essentieel is. Deze
                               waarden zullen de komende jaren steeds meer aan betekenis en belang
    Impossible in this conclusion not to mention about our vaccination centre. On  winnen.
    September 1st , it will be one of the last 4 centres open in the Brussels
    Region. Not just because it was one of the “small centres” and the “big ones”  Het is onmogelijk in deze conclusie geen woord te wijden aan ons vaccinatiecen-
    no longer have any reason to exist in view of the current vaccination rate. No!  trum. Op 1 september zal het een van de laatste vier centra in het Brussels
    Rather because it is one of the best managed, because it is one of the most  Gewest zijn dat open blijft. Niet enkel omdat het een van de «kleine» centra was
    collaborative with COCOM, because it is one of the most accessible to all  en de «grote» geen bestaansrecht meer hebben gezien de huidige vaccinatiegraad.
    people, because it is one of the most welcoming, because it is one of the  Nee! Omdat het centrum wordt geprezen om het uitstekende beheer, de nauwe sa-
    centres with the most volunteers. All those who, from near or far, took part in  menwerking met de GGC, de toegankelijkheid, de gastvrijheid van het personeel
    this experience can be proud. I am proud of these men and women who have  en de vele vrijwilligers die er werken. Allen die, van ver of dichtbij, aan deze erva-
    worked tirelessly for 6 months for our health. If you have not yet been vaccinated:  ring hebben bijgedragen, mogen fier zijn. Ik ben trots op deze mannen en vrouwen
    do not hesitate! Vaccination today proves its usefulness: almost 100%  die zich 6 maanden lang onvermoeibaar hebben ingezet voor onze gezondheid. Als
    of people currently hospitalized are not or only partially vaccinated.  u nog niet gevaccineerd bent, aarzel dan niet! Vaccinatie bewijst vandaag de
                               dag zijn nut: bijna 100% van de personen die momenteel in het ziekenhuis
    Dear fellow citizens, I wish you all a very pleasant return to school. The summer  worden opgenomen, is niet of slechts gedeeltelijk gevaccineerd.
    of 2021 certainly won’t have been the best, far from it. Now that it’s behind us,
    let’s look forward with hope, as always. Hoping to see you, meet you, talk to you  Beste medeburgers, ik wens jullie allen een zeer aangename nazomer. De zomer van
    during one of our many events in September, because in Woluwe-Saint- 2021 was verre van de beste. Maar laten we zoals altijd, nu deze periode achter ons
    Pierre…                       ligt, hoopvol vooruit blikken. Ik hoop u te zien, te ontmoeten en te spreken op een van
    ...Summer will indeed be Indian,
                               onze vele evenementen in september, want in Sint-Pieters-Woluwe…
                               … Zal de zachte nazomer zinderend zijn.
    Benoît Cerexhe
    Your Mayor
                               Benoît Cerexhe
                               Uw burgemeester
   1   2   3   4   5   6   7   8   9